informační zbraně ohrožují demokracii i lidstvo

V americkém vojenském dokumentu z roku 2000 „Znovu vybudování americké obrany“, vydaném organizací „Projekt pro nové americké století“, spojenou s Bushovou vládou, se píše: „Existuje všeobecná shoda, že informační a jiné nové technologie… tvoří dynamiku, která může ohrozit schopnost Ameriky uplatňovat svou dominantní vojenskou moc. Potenciální rivalové, jako Čína, jsou dychtiví využít široce těchto transformačních technologií, zatímco nepřátelé jako Irán, Irák a Severní Korea spěchají s vývojem balistických střel a jaderných zbraní…. účinky informačních a jiných pokročilých technologií slibují revolucionizovat povahu konvenčních ozbrojených sil.“ (1).

V roce 2000 zveřejnil  ruský deník Segodňa článek „Jezdci psychotronické apokalypsy“ ve kterém se psalo, že v roce 1996 informovali pracovníci ruské vládní informační agentury FAPSI, že účinek použití tzv. informačních zbraní je srovnatelný s účinkem zbraní hromadného ničení a vypracovali zprávu nazvanou „Informační zbraň jako hrozba národní bezpečnosti Ruska“. Ruská Státní duma a potom i Meziparlamentní shromáždění Svazu nezávislých států na to reagovaly tím, že se v roce 1997 obrátily na OSN, Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě a Evropskou radu s návrhem, aby byla uzavřena mezinárodní konvence zakazující informační válku a cirkulaci informačních zbraní. Podle deníku Segodňa (2) byla v březnu 1998 tato otázka prodiskutována s generálním tajemníkem OSN Kofi Ananem a ruská iniciativa byla zahrnuta do pořadu jednání Valného shromáždění OSN. Iniciativa se zřejmě nedostala na pořad jednání, protože jí vetovaly USA.

V Doktríně informační bezpečnosti Ruské federace, podepsané ruským prezidentem Vladimírem Putinem v září 2000 je mezi nebezpečími která ohrožují informační bezpečnost Ruské federace uvedena „hrozba ústavním právům a svobodám lidí a občanů v oblasti duchovního života… individuálního, skupinového a společenského vědomí“ a „ilegální použití speciálních prostředků působících na individuální, skupinové a společenské vědomí“. Mezi hlavními směry mezinárodní spolupráce k zajištění informační bezpečnosti je uveden „zákaz výroby, šíření a používání ‚informační zbraně‘ “ (3).

Deník Segodňa, ve zmiňovaném článku, psal převážně o „mysteriózních informačně-psychologických“ prostředcích, které jsou schopny poškodit zdraví, způsobit smrt nebo „zablokovat na podvědomé úrovni svobodu lidské vůle, způsobit ztrátu schopnosti politické, kulturní a jiné sebe identifikace lidské bytosti“ a dokonce způsobit „destrukci nedělitelného informačního a duchovního prostoru Ruské federace“. Pod článkem uvedl deník Segodňa přehled zbraní působících na lidskou psychiku, který dostal od ruského ministerstva obrany. Kromě ultrazvukové a mikrovlnné zbraně je v něm i „psychotronická zbraň“, která je, kromě schopnosti „přenášet informace mezi lidmi“ schopná působit i na komunikační a elektronické systémy.

V USA v říjnu 2001 kongresman Dennis J. Kucinich předložil návrh zákona, který žádal amerického prezidenta, aby podepsal mezinárodní dohodu o zákazu rozmísťování zbraní ve vesmíru, který zahrnoval i zákaz manipulace lidské psychiky a lidského zdraví. V návrhu zákona byly vyjmenovány následující technologie dálkového ovládání činnosti lidského mozku, poškozování zdraví či zabíjení lidí: „systémy umístěnými na zemi, na moři nebo ve vesmíru, používající záření, elektromagnetické, psychotronické, zvukové, laserové nebo jiné energie, směrované na jednotlivé osoby nebo populace za účelem informační války, ovládání nálady nebo mysli jednotlivých osob nebo populací“ (4).

„Psychotronické záření“ z Kucinichova návrhu zákona je popsáno jako “torzní záření“ v knize „Psychotronická zbraň a bezpečnost Ruska“ ruského vědce Vladimira Cygankova a Vladimira Lopatina (ruského politika, který pracoval v bezpečnostních výborech Ruské federace, ruské Státní dumy a Meziparlamentního shromáždění Unie nezávislých států). Mezi možnými zdroji dálkového působení na lidskou psychiku autoři uvádějí „generátory fyzikálních polí… známé i neznámé podstaty“ (5). V 70. letech minulého století prováděly CIA a KGB rozsáhlé pokusy v oblasti psychotroniky. Není vyloučeno, že jejich vědci odhalili fyzikální podstatu psychotronických jevů. Vladimír Lopatin a Vladimír Cygankov ve své knize výslovně tvrdí, že psychotronické jevy jsou způsobovány „torzním zářením“. Vědecká literatura, která by ověřitelným způsobem vysvětlovala princip torzního záření, ale není dostupná veřejnosti.

O tom, že světelné a zvukové frekvence mohou ovlivnit činnost lidského mozku, svědčí úspěšný prodej přístrojů pro stimulaci mozku, používajících světlo a zvuk. To, že je možné působit na lidský mozek elektromagnetickými vlnami je potvrzeno v „Rozhodnutí bezpečnostního výboru ruské státní dumy“ (6) a svědčí o tom i publikované vědecké výzkumy.

Signály v nervových vláknech mozku a celého těla probíhají jako slabé elektrické impulsy, které jsou při přechodu z jednoho vlákna do druhého převáděny chemickými reakcemi. Tyto děje probíhají v určitých charakteristických frekvencích, Vědci, kteří zaváděli do mozku tenké drátky, pomocí kterých tam vysílali slabé, kmitavé elektrické proudy dosáhli pozoruhodných výsledků. V roce 1969 publikoval Jose Delgado, španělský profesor fyziologie, pracující v té době na špičkové americké univerzitě v Yale, knihu „Fyzikální ovládání mozku, na cestě k psychocivilizované společnosti“, která shrnovala výzkumy těchto vědců. Podařilo se jim zmapovat vztah různých míst v mozku k činnostem, funkcím a pocitům lidí i zvířat. Býk při sto stimulacích příslušného nervu 100krát zabučel. Když byl člověk, u kterého bylo stimulováno zvednutí ruky, požádán, aby jí narovnal, řekl: „Myslím, že vaše elektřina je silnější než moje vůle“. Elektrickým podněcováním mozku byl ovlivněn rytmus dýchání, tep srdce (který byl i zastaven), vyměšování žaludečních šťáv, funkce většiny vnitřností a velikost očních panenek. Bylo vyvoláno mračení, otevírání očí a úst, žvýkání, zívání, spánek, závratě, vyměšování i epileptické záchvaty.

Pasivní, deprimovaná žena, u které bylo drážděno centrum vzteku, roztrhala kus papíru a potom řekla: „Chtělo se mi vstát a trhat. Neovládla jsem se.“ Při podněcování center slasti nabízely pacientky terapeutům manželství (7). Sám Jose Delgado získal světovou proslulost tím, že se s malou černou skříňkou postavil proti býkovi a nejprve ho stisknutím jednoho knoflíku rozzuřil tak, že na něj zaútočil a když doběhl skoro až k němu, stisknutím druhého knoflíku ho zastavil.

Že by stejné účinky mohly vyvolat elektromagnetické vlny muselo napadnout každého vědce, který v tomto oboru pracoval. „Analogové“ vjemy jsou totiž v lidském mozku zpracovávány do digitální podoby, když jsou přenášeny množstvím a frekvencí nervových impulsů. Intenzita pocitů odpovídá intenzitě elektrického proudu. Walter J. Freeman, který, pomocí mikro elektrod měřil činnost mozku při jeho reakci na různé podněty napsal v roce 1975: „nový vnější podnět je široce přenášen z primární smyslové mozkové kůry nebo z thalamu do jiných částí mozkové kůry… přenos se odehrává v určité charakteristické frekvenci a příjem se odehrává v… souborech naladěných na tuto frekvenci“ (8). Jinými slovy, když neurony zpracovávají určitou informaci, vysílají impulsy ve stejné frekvenci. V pokusu Wolfa Singera byla reakce na dva rozdílné podněty v mozku reprezentována dvěma soubory neuronů vysílajícími impulsy ve dvou odlišných frekvencích. Elektroencefalografové nepochybují o tom, že se na elektroencefalografech objevují právě tyto synchronizace v mozkové činnosti a jsou schopni z jejich frekvencí vyčíst i jednotlivá písmena vnímaného slova (9). Z toho vyplývá teoretická možnost, že děje v mozku mohou být vyvolány „synteticky“, když je do mozku dodávána dodatečná energie ve frekvencích odpovídajících specifickým mozkovým aktivitám Tyto frekvence v něm potom svým působením vyvolají příslušnou mozkovou činnost. John Marks, v knize o výzkumu ovládání lidského mozku CIA, citoval jednoho veterána tohoto výzkumu, který si vzpomínal na kolegův vtip: „Kdybyste zjistil přirozenou radiovou frekvenci svalu svěrače nějaké osoby, mohl byste jí donutit opravdu rychle vyběhnout z místnosti“ (10). Protože většina mozkové činnosti se odehrává ve frekvencích od 1 do 100 Hz a elektromagnetické vlny v těchto frekvencích jsou tisíce až stovky tisíc kilometrů dlouhé a z toho důvodu nemohou zasáhnout lidský mozek, začali vědci experimentovat s mikrovlnami pulsovanými ve frekvencích mozkové činnosti. Existují také mikrovlnné frekvence, které proniknou dost hluboko do lidského mozku na to, aby ovlivnily činnost neuronů.

Vědecké experimenty potvrdily tyto hypotézy. V pokusech Mc Affeeho, z let 1961, 1962 a 1971, vedlo ozařování hlav krys mikrovlnami, pulsovanými v 300, 600 a 1000 Hz, po pěti minutách k jejich probuzení z narkózy (11). V jiném experimentu s působením elektromagnetických vln na chemikálie v mozku měřil Dr. Merrit úbytek nervových přenašečů norepinefrinu, serotoninu a dopaminu v mozku při aplikaci pole o hustotě 80 miliwattů na cm2 (12). Dopamin ovlivňuje schopnost učit se a jiné poznávací schopnosti. Narušení biologické syntézy dopaminu nebo jeho přenášení může vést k Parkinsonově nemoci. V jiném experimentu vyvolaly mikrovlny pulsované v 500 Hz uvolňování noradrenalinu v sympatických neuronech. Protože tyto neurony ovládají svaly vnitřních orgánů a noradrenalin v nich působí jako nervový přenašeč, signál s opačným účinkem by omezil činnost vnitřních orgánů a mohl by tím poškodit lidské zdraví (13). V pokusu McAffeeho, mikrovlny pulsované v 300, 600 a 1000 Hz vyvolaly u krys dýchací potíže a dokonce i zadušení. Podobný signál by mohl způsobit zadušení i u lidí.

Publikace Světové zdravotnické organizace o účincích elektromagnetického záření na živé organismy z roku 1981 cituje řadu experimentů s účinky mikrovlnného záření na vyměšování žláz a chemické složení krve. Mnoho z těchto účinků může poškodit lidské zdraví (13). Na konferenci o „Nelineární elektrodynamice v biologických systémech“ (14) v roce 1983 byl oznámen pokus, při kterém vedlo mikrovlnné záření ke vzniku krevních sraženin. I tímto způsobem by bylo možné zabíjet lidi. Elektromagnetické záření může působit i na molekuly DNA. To dokázal pokus Jose Delgada, který začal experimentovat s elektromagnetickými vlnami. Když ozařoval zárodky kuřat mikrovlnami, pulsovanými v 10, 100 a 1000 Hz, zastavil se jejich vývoj a nevyvinuly se u nich srdce a žíly. Tento pokus zopakovali výzkumníci amerického vojenského námořnictva se stejnými výsledky. Dlouhodobý mikrovlnný útok v podobných frekvencích by mohl mít zničující účinek na celé populace.

V roce 1986 vydalo americké vojenské letectvo knihu „Konflikt o nízké intenzitě a moderní technologie“ (15). Kapitolu o „Elektromagnetickém spektru konfliktu o nízké intenzitě“ napsal kapitán Paul Tyler, ředitel výzkumu elektromagnetického záření amerického vojenského námořnictva z let 1970-1977. Na začátku kapitoly cituje „Závěrečnou zprávu o požadavcích na biotechnologický výzkum pro aeronautické systémy do roku 2000“ (16). „V současné době dostupná data umožňují předpoklad, že specificky generovaná pole radiofrekvenčního záření mohou znamenat mocné a revoluční hrozby proti vojenskému personálu… vzrůstající pochopení mozku jako elektricky zprostředkovaného orgánu naznačilo velkou pravděpodobnost, že vnucená elektromagnetická pole mohou narušovat účelné chování a mohou být schopná takové jednání řídit a vyslýchat. Navíc průchod 100 miliampér myokardem může vést k zastavení srdce a smrti… Rychle skanující systém může poskytnout schopnost omračovat nebo zabíjet ve velké oblasti. Účinnost systému bude funkcí… frekvence opakování a nosné frekvence“.

Při méně zničujícím útoku by mohly být mikrovlny použity jen k ovládání lidského chování. V roce 1985 navštívila Kathleen Mc Auliffová v jeho španělské laboratoří Jose Delgada.. Jose Delgado jí předvedl, jak dokáže elektromagnetickými signály nabudit k aktivitě opici nebo uprostřed boje zklidnit rybu (17).

Další experimenty dokazují, že lidské chování může být ovládáno i komplikovanějším způsobem. V r. 1961 publikoval americký vědec Allan H. Frey výsledky pokusů s vysíláním zvuků do mozku elektromagnetickými signály, vysílanými na vzdálenost až několika set metrů. Tyto zvuky „slyšeli“ jak zdraví lidé, tak neslyšící. Slyšené zvuky – bzučení, tikání, syčení nebo klepání – se měnily podle toho, jak se měnily parametry vysílače – zejména kmitočet vysílaných pulsů a délka trvání jednotlivých pulsů. A. Frey píše, že do té doby bylo dokázáno, že jenom zrakový systém reaguje na elektromagnetickou energii. Sám pak dodává, že když pozměnil parametry vysílače, vyvolal u lidí vjem prudkého úderu do hlavy a s další změnou parametrů pocit mravenčení. Tento pokus byl několikrát zopakován jinými vědci se stejnými výsledky (18).

Ke zveřejnění ještě pokročilejšího, pokusu s vysíláním „elektromagnetických“ zvuků do mozku došlo už jenom nedopatřením v roce 1975. Don R. Justesen použil v článku o vlivu mikrovln na chování živých bytostí výsledek pokusu, který mu telefonicky sdělil jeho kolega Joseph C. Sharp, který pracoval na tajném projektu Pandora amerického vojenského námořnictva. Don R. Justesen ve svém článku (19) (American Psychologist, March 1975, „Microwaves and Behavior“, str. 391 – 401) psal, že si Joseph C. Sharp nechal do mozku vysílat slovně číslovky od 1 do 10 a poznával je. O tom, že byl systém mikrovlnného přenosu řeči do mozku později přiveden k dokonalosti svědčí dokument, který se objevil v roce 1997 na webové stránce amerického ministerstva životního prostředí (20) Na stránce byl projekt vývoje zařízení popsán jako „revoluční technologie, která nabízí radiofrekvenční komunikace s nízkou pravděpodobností zachycení“ a konstatovalo se, že „proveditelnost systému byla potvrzena jak s použitím laboratorních systémů o nízké intenzitě tak s vysoce výkonnými vysílači“. V lednu 2007 psal Washington Post, že v roce 2002 patentovala výzkumná laboratoř amerického válečného letectva technologii, která umožňuje vysílání slov do mozku pomocí mikrovln a že na základě žádosti podle zákona o svobodě informací, bylo zveřejněno, že patent byl založen na experimentech s lidmi, při kterých vědci, v roce 1994, přenášeli do lidských hlav stěží srozumitelné věty. Podle Washington Postu výzkum pokračoval nejméně do roku 2002 (21) a podléhá zákonu o zachování státního tajemství.

Robert Becker, který byl dvakrát nominován na Nobelovu cenu za objev účinku pulsovaných mikrovln na léčení zlomenin, uvádí ve své knize „Elektrické tělo“ pokus J. F. Schapitze z r. 1974. Pokus byl zveřejněn na základě žádosti podle zákona o svobodě informací. J. F. Schapitz uvedl pokus slovy: „V tomto pokusu bude ukázáno, jak může být mluvené slovo hypnotizéra sděleno také elektromagnetickou energií přímo do podvědomých částí lidského mozku… aniž by osoba vystavená takovému vlivu měla možnost vědomě kontrolovat ukládání informace.“ V rámci pokusu měli dobrovolníci např. zodpovědět 100 otázek, lehkých i velmi technických, a potom jim měly být do mozku vyslány odpovědi na otázky, na které neuměli odpovědět, špatné odpovědi na otázky, na které odpověděli dobře a zapomenutí jiných správných odpovědí. Po 14 dnech si test měli zopakovat. Výsledky druhého testu nebyly zveřejněny. Při pokusech bylo zřejmě použito ultrazvuku vysílaného pulsovanými mikrovlnami. Ultrazvuk mozek vnímá, ale člověk si tyto vjemy neuvědomuje. Tímto způsobem tedy mohou být lidé, aniž by si to uvědomovali, programováni k různým činnostem podobně jako v hypnóze. Ruské sdělovací prostředky se ptaly, jestli této metody nebylo použito při vraždě generála Rochlina, kterého zastřelila jeho žena ve dvě hodiny ráno ve spánku po nevzrušeném telefonickém rozhovoru se svou přítelkyní. Spekulovalo se, že přítelkyně mohla v rozhovoru použít slova, která měla nastartovat podvědomě uloženou akci. Před svým zavražděním generál Rochlin plánoval armádní protesty proti reformě armády a v redakcích ruských novin mluvil o tom, že by mohl být brzy zabit při autonehodě, pitce nebo při manželské hádce (22).

Robert Becker, který přišel o dotace na výzkum díky svým publikacím na toto téma a svému nesouhlasu s tím, aby v USA, ve státě Wisconsin, byla uvedena do provozu anténa pro komunikaci s ponorkami, která používá frekvence 90 Herzů, uvádí v knize „Křižující proudy“ (23) zprávu vzešlou z Výzkumného odboru mikrovln Armádního ústavu Waltera Reeda, kde prováděl svůj experiment s vysíláním slov do mozku J. C. Sharp. Zpráva pojednává o účincích pulsovaných mikrovln na nervový systém a popisuje členění testovacího programu:

1) rychlé otupující účinky

2) rychlá stimulace pomocí sluchových účinků

3) překážení v práci, blokující účinky

4) účinky na stimulem ovládané chování

Americké vojenské letectvo, v druhém dílu Závěrečné zprávy o požadavcích na biotechnologický výzkum pro letecké systémy píše: „Zatímco zpočátku by se pozornost měla soustředit na degradaci lidských schopností tepelným zatížením a účinky elektromagnetických polí další práce by se měla zaměřit na možnosti řízení a vyslýchání mentálních funkcí zvnějšku aplikovanými poli“. Výzkum, započatý v roce 1980 měl pokračovat do roku 2010 (24).

V Sovětském svazu byl výzkum v této oblasti zcela utajen před veřejností. Změna politického systému a pokus o vojenský převrat proti Gorbačovovi ale způsobily, že se toto téma dostalo na přední stránky ruských novin. V průběhu pokusu o státní převrat totiž generál Kobec varoval obhájce ruského Bílého domu, že může být proti nim použita technologie dálkového ovládání lidského mozku a po neúspěchu puče zveřejnil ruský vědec, Viktor Sedleckij, v Komsomolské pravdě článek, ve kterém psal: „Jako odborník a právnická osoba prohlašuji: V Kyjevě byla zahájena sériová (a to je velmi vážné) výroba psychotronických biogenerátorů a jejich zkoušky. Nemohu tvrdit, že během puče byly použity právě kyjevské generátory…Nicméně skutečnost, že byly použity je pro mě evidentní. Co to jsou psychotronické generátory? Je to elektronické zařízení, které vyvolává v lidském organismu efekt řízené kontroly.… Podobné práce se provádějí v Sovětském svazu (částečně v Kyjevě v Ústavu pro výzkum materiálu…). Proč systém selhal ve dnech státního převratu? Pučisté, kteří s ním neměli zkušenosti, nevěděli o tom, že aby dosáhli potřebné reakce, nesměli dovolit, aby se ‚zpracovaní‘ vojáci smísili s davem na ulici“ (25). V následující sérii publikací na toto téma zveřejnil deník Trud experiment, při kterém byla elektromagnetickými vlnami uspána celá vojenská jednotka v Novosibirsku. Autor patentu řekl, že podle jeho výpočtů by mohlo být touto metodou uspáno město o rozloze 100 čtverečních kilometrů.

Kapitán Tyler, v e svém příspěvku o Elektromagnetickém spektru v konfliktu o nízké intenzitě předkládá závěr, že „Díky mnoha parametrům, které jsou ve hře a zřejmé specifičnoti každého parametru je možné si naordinovat reakci ať už v konvenční nebo nekonvenční válce“. Pokud se čtenáři zdá, že rozsah frekvencí, ve kterých funguje lidský nervový systém, je příliš malý pro takovou škálu možností, Paul Tyler uvádí, že podle nepotvrzených zpráv, může 0,01 Hz znamenat rozdíl, který způsobí odlišnou reakci.

Koncem roku 1994 byly v USA na Aljašce provedeny první pokusy se systémem HAARP., který je nejvýkonnějším radarovým systémem na světě. Tvoří ho 180 antén, které soustřeďují jeho výkon do úzkého paprsku. Tento paprsek může být vyslán do ionosféry, ohřát jí a tím změnit její výšku. Podle toho, jak se mění výška ionosféry, mohou se elektromagnetické vlny od ionosféry odrážet na různá místa na planetě a systém HAARP je tam pomocí této manipulace s výškou ionosféry může směrovat. Systém HAARP je navíc schopen využít energie uložené v ionosféře k tomu, aby ztisícinásobil energii, kterou tam vyšle. Tuto energii je pak schopen vyslat na předem určené místo na planetě. V současné době by to mohlo být 3,6 Gigawatu. Systém HAARP je, podle oficiálních informací americké vlády, určen k vědeckým výzkumům. Příliš mnoho fakt ale svědčí o tom, že je určen i k vojenským účelům. Celý projekt je financován americkým vojenským námořnictvem a vojenským letectvem. Základní patent Bernarda J. Eastlunda (č. 4.686.605) předpokládá možnost využití energie vysílané systémem HAARP k  ničení naváděcích elektronických systémů raket a letadel kdekoli v atmosféře a je ho možné použít i k rušení komunikací. Navíc je systém HAARP schopen vysílat elektromagnetické pulsy mikrovlnných frekvencí ve frekvencích, ve kterých. funguje i lidská nervová soustava. Je totiž schopen pulsovat mikrovlnné frekvence od jedné tisíciny Hertze a těžko lze pochybovat, že je schopen měnit frekvence pulsování po tisícinách Hertze i ve frekvencích od 1 do 100 Hz, které jsou klíčové pro fungování lidského mozku. Varování ruské zpravodajské agentury FAPSI a článek v deníku Segodňa se tedy zjevně vztahovaly k uvedení systému HAARP do provozu. V červnu 1995 vyšel v časopisu Perception and Motor Skills článek „O možnosti vstoupit do každého lidského mozku elektromagnetickou indukcí fundamentalních algorytmů“ (28) od profesora Michaela Persingera z Laurentianské univerzity v Kanadě. Podle nepotvrzených zpráv (27) se profesor Persinger podílel na elektromagnetickém projektu americké armády „Spící kráska“. V článku M. Persinger píše: „Během posledních dvou desetiletí. se objevil potenciál, který byl nepravděpodobný, ale který je teď rozhodně reálný. Tímto potenciálem je technická schopnost ovlivnit přímo většinu z přibližně 6 miliard mozků lidského druhu bez zprostředkování smyslovými modalitami, generovaním nervové informace uvnitř fyzického média, ve kterém jsou všichni členové druhu ponořeni. Omezení nepřiměřeného použití těchto technologií vyžaduje otevřenou diskusi o jejich reálné použitelnosti a implikacích, jak ve vědecké oblasti, tak na veřejnosti“.

John B. Alexander, donedávna ředitel výzkumu nesmrtících zbraní v americké Národní laboratoři v Los Alamos, napsal v r. 1980 v článku v měsíčníku Military Review, že komu se jako prvnímu podaří dosáhnout úspěchu v oblasti technologie působící na psychiku, „získá výrazný náskok před svým protivníkem, výhodu, srovnatelnou s tím být výlučným vlastníkem atomové zbraně“ (29). Samuel Kozlov, který byl vůdčí osobností projektu amerického vojenského námořnictva Pandora, řekl v závěrečném referátu na konferenci o Nelineární elektrodynamice v biologických systémech v  r. 1983, že konference dokázala, že „vnější elektromagnetická pole jsou klíčem k ovládnutí buňky“, že tento objev „bude mít nesmírné důsledky v sociální ekonomické i vojenské oblasti“ a navrhl, aby přítomní vědci napsali prezidentovi USA stejný dopis, jaký napsal, po provedení prvního úspěšného pokusu se štěpením atomového jádra v r. 1939, Albert Einstein prezidentu Rooseveltovi (30).

Z této perspektivy převratné události ve vědě vychází i kniha „Revoluce ve vojenství a konflikt blížící se válce“ (31), vydaná ústavem strategických studií při americké Vysoké škole vojenské. Protože se jedná o americké státní tajemství, nemůže kniha, dostupná veřejnosti, sdělit čtenářům o jaký druh technologické revoluce se jedná. Autoři si jsou od začátku vědomi, že používání psychotechnologie, o které píší, je v rozporu se základními morálními hodnotami americké společnosti a prosazují názor, že by bylo třeba provést nejprve revoluci morální a politickou k tomu, aby mohlo dojít k revoluci ve vedení války. Proto si autoři vymysleli scénář událostí, které by americké politické vůdce vedly k prosazování této revoluce.

Scénář, umístěný do roku 2000, vychází z nárůstu terorismu, obchodu s drogami a kriminality. V dokumentu „Znovu vybudování americké obrany“ (odkaz 1, str. 51), podporovaném minulou americkou vládou, se píše: „Aby byla pro příští desetiletí zachována americká vojenská převaha, ministerstvo obrany… se musí snažit využít nadcházející revoluci ve vojenství… proces transformace, i když přinese revoluční změnu, bude pravděpodobně dlouhý, nedojde-li k nějaké katalyzační události typu nového Pearl Harboru“. V roce 2001 došlo v USA ke katastrofálnímu teroristickému útoku a je stěží možné pochybovat, že o něm americké zpravodajské služby nevěděly předem. Navíc po tomto útoku následovaly antraxové útoky a jediný vědec, který z nich byl zatím obviněn, neměl ani potřebné znalosti ani technické vybavení na to, aby spory antraxu zpracoval na smrtící aerosol, který při nich byl použit. Tato chyba ve vyšetřování vyvolává přesvědčení, že v útocích byla zapletena americká vláda. Oba útoky byly použity k útoku na soukromí amerických občanů a suverenitu Iráku. Autoři knihy o revoluci ve vojenství pokračují: „Prezident tak byl přístupný použití druhu psychotechnologie, která tvořila jádro revoluce ve vojenství…technologie změnila způsob použití síly, věci jako osobní odvaha… se staly zbytečnými… Bylo třeba, abychom přehodnotili morální zábrany, které nám bránily manipulovat mozky domácích i zahraničních nepřátel… Soustavným úsilím a velmi sofistikovanou uvědomovací kampaní byly změněny staromódní pojmy soukromí a národní suverenity… Po celém světě byli pomocí všeobecné integrované databáze vyhledáni ti, kteří by mohli podporovat povstání. Byli zařazeni do kategorií ‚možný‘ nebo ‚aktivní‘ a pro každého byla individuálně vytvořena a soustředěna na něj sofistikovaná počítačová simulace osobnosti“. Jinými slovy, kdyby se, například objevil nový Ježíš Kristus, americké bezpečnostní agentury by jednoduše napojily jeho osobnost na počítač, který by modifikoval jeho myšlení a chování, aby si zajistily, že do světa nezavede žádné kulturní změny. Jakmile by byla zavedena do politického života koncepce strategické simulace osobnosti, historický vývoj by byl totalitně ovládán vládnoucími elitami, které jedině by měly přístup k těmto technologiím. Autoři celou úvahu uzavírají: „Ať si zvolíme revoluci nebo evoluci, ke změně dojde“.

Koncept „strategické simulace osobnosti“ je pravděpodobně testován na některých z lidí v USA, kteří tvrdí, že jsou oběťmi pokusů s ovládáním lidského mozku. Jejich počet, který začal rychle růst po útocích z 11. září, inspiroval článek v deníku Washington post „Hry s mozkem“ (32) v roce 2007. Cheryl Welshová, ředitelka americké organizace Mind Justice tvrdí, že dostala přes 2500 stížností od amerických občanů, že se stali oběťmi těchto experimentů. I když někteří z nich mohou být duševně nemocní, mnozí hledají racionální cesty obrany, což svědčí o tom, že by mohli být i duševně zdraví. Zhruba stejná situace je i v Rusku. Vladimír Lopatin přiznal, že tam k těmto experimentům dochází, když ve své knize napsal: „Náhrada škod a ztrát, spojená se společenskou rehabilitací osob, které trpí destruktivním informačním vlivem, musí být uskutečněna v soudním řízení“. Stížností občanů přibývá i v Číně a v Japonsku.

I Evropský parlament reagoval na uvedení do provozu systému HAARP výzvou ke globálnímu zákazu manipulace lidských bytostí (33). Ve zprávě orgánu Evropského parlamentu pro vědecká a technologická hodnocení (STOA) je citován původně navržený text rezoluce. Vyzývá se v něm k „mezinárodní dohodě o globálním zákazu výzkumu a vývoje… zaměřeného na využití znalostí o chemickém, elektrickém, zvukově vibračním a jiném fungování lidského mozku k vývoji zbraní, které by mohly umožnit manipulaci lidských bytostí, včetně zákazu jakéhokoli současného nebo možného rozmístění takových systémů“ (38). Slovo „současného“ jasně odkazuje k uvedení do provozu systému HAARP. Denis J. Kucinich, autor amerického návrhu zákona zákazu manipulace lidských organismů byl citován, že řekl, že tyto zbraně opravdu existují a že „lidé, kteří mají tyto zbraně pod kontrolou mají smrtelně vážný úmysl je použít, nezastavíme-li zbrojení ve vesmíru“ (34).

Elektromagnetická technologie umožňující dálkové ovládání funkcí lidského organismu podléhá zákonu o zachování státního tajemství v USA (35) a všechny technologie umožňující přístup k lidskému mozku podléhají stejnému zákonu v Rusku (36). Za těchto okolností světové hromadné sdělovací prostředky nemohou plně odhalit existenci a možnosti těchto zbraní a světová veřejnost tak nemá důvod požadovat jejich zákaz. Státy, které vlastní tyto zbraně je tak mohou používat proti jednotlivcům (aniž by občané mohly využít právní pomoci) a případně i proti občanským masám. Koncept světa respektujícího svobodu a lidská práva je tak zkorumpován.

V listopadu 2000 konstatoval bezpečnostní výbor ruské Státní dumy, že prostředky umožňující kontrolu lidského nervového systému nebo poškození lidského zdraví má k dispozici mnoho moderních vlád (37). To potvrzuje i článek v novinách americké armády Defense News, ve kterém se psalo, že technologie na ovládání mozku používali Izraelci proti Palestincům (38).

Je zřejmé, že tyto tajné závody ve zbrojení mohou pokračovat tak dlouho až nakonec skutečně vypukne „informační válka“. Tak se lidský svět může propadnout do druhu virtuální reality, kde se lidské myšlení, cítění a rozhodování stane předmětem manipulací válčících vlád a nebo, v nejhorším případě, do reality, kde budou velké masy lidí zabity, ale na rozdíl od jaderné války, zůstane svět obyvatelný pro vítěze

Dojde-li k energetické nebo klimatické krizi nebo dosáhne-li současná ekonomická krize příliš velkých rozměrů, může dojít ke světové válce a nebo mohou vlády těchto prostředků použít k ovládnutí nespokojených občanů. Smíří se občané s nedemokratickými prostředky v rukou svých vlád nebo se budou angažovat za zákaz těchto utajených prostředků dálkového ovládání jejich mozků? Jejich zvolení demokratičtí představitelé jsou zodpovědní za to, aby předvídali hrozící krize a hledali prostředky, jak zabránit tomu, aby k nim došlo. Nemají od občanů mandát k tomu, aby dovolily, aby k těmto krizím došlo a potom je řešily dálkovým ovládáním jejich myšlení.

Mezi zeměmi s nejpokročilejší vojenskou technologií pouze USA nepředložily na mezinárodní politické scéně žádnou iniciativu směřující k zákazu těchto zbraní. Podle studie „Technologie ovládání davu“, zveřejněné orgánem Evropského parlamentu pro vědecká a technologická hodnocení, STOA, jsou USA hlavním propagátorem používání těchto zbraní v rámci konceptu nesmrtonosných technologií. Ve zprávě STOA se píše: „V říjnu 1999 NATO oznámilo novou politiku v oblasti nesmrtonosných zbraní a jejich umístění do spojeneckých arzenálů“ a „V roce 1996 zahrnovaly nesmrtonosné nástroje, identifikované americkou armádou… systémy směrované energie“ a „radiofrekvenční zbraně“ (38) .

Podle zpravodajské agentury ruské vlády FAPSI vzrostly americké výdaje na prostředky informační války za posledních 15 let čtyřikrát a v současné době zaujímají první místo mezi všemi vojenskými programy (37, 2 a 3). I když se koncept informační války vztahuje i na komunikační a další systémy, neochota USA, angažovat se v jednáních směřujících k zákazu používání zbraní na ovládání lidské nervové soustavy, dokazuje, že mají v úmyslu používat je jak v domácí tak v zahraniční politice. Způsob, jakým americké zpravodajské služby usnadnily útoky z 11. září a nedůsledné vyšetřování antraxových útoků dokazují oprávněnost tohoto podezření. Dosáhnou-li USA výrazné vojenské převahy v této oblasti a nebude-li dosaženo zákazu používání těchto technologií, mohou se stát totalitní supervelmocí nového druhu.

Jediná vláda, která zatím udělala malý krůček k zákazu těchto zbraní, je vláda Ruské federace. V dodatku k ruskému zákonu o zbraních z 26.7.2001 se uvádí: „na území Ruské Federace je zakázána cirkulace zbraní a jiných objektů… účinky jejichž činnosti jsou založeny na používání elektromagnetického, světelného, tepelného, infra zvukového nebo ultra zvukového záření…“. Kromě toho, že se zákon nezmiňuje o psychotronickém nebo torzním záření, nezajišťuje ani obranu občanů před těmito zářeními. Neexistuje zákon, který by nařizoval policii nebo hygienickým nebo zdravotním organizacím, zřídit týmy, které by byly vybaveny zařízeními na detekci těchto záření a jejich zdrojů a neexistuje ani zákon, který by zakazoval ruské vládě používat těchto záření alespoň na území Ruské Federace (v mezinárodním měřítku dosud chybí mezinárodní dohoda). V USA zatím jen některé federální státy (Michigan v r. 2003, Massachusetts v r. 2004 a Maine v r. 2005) zavedly do svých zákonů dodatky vztahující se k elektrickým a elektromagnetickým zbraním. Tresty jdou od 15 let ve vězení k doživotnímu trestu jako u zbraní hromadného ničení. Stejně jako v Rusku ale tyto zákony nedbají o ochranu občanů proti používání těchto zbraní vládními agenturami.

Anatolij Novogicyn, zástupce náčelníka generálního štábu ruské armády řekl 25.února 2009, že během 2 až 3 let může vypuknout neomezená válka v informační sféře, včetně „informačně-psychologického působení na populaci a vojenské jednotky“ (39). Politici (zejména ti američtí) dosud neprojevili zodpovědný úmysl zabránit použití těchto technologií. Ani humanitární organizace nemají odvahu vystoupit veřejně proti tomuto státnímu tajemství (Amnesty International i Human Rights Watch už několikrát odmítli se v této věci angažovat). Za těchto okolností se na obranu svých ústavních svobod a elementárních lidských práv musí zorganizovat samotní občané demokratických států dříve než dojde k jejich použití, ať už ve válce a nebo proto, aby vlády, které nedokázaly včas zabránit ohlašujícím se krizím, potlačily jejich nespokojenost.

1) http://www.newamericancentury.org/RebuildingAmericasDefenses.pdf str. 4 a

11

2) ruský originál článku http://web.iol.cz/mhzzrz, zkrácený anglický překlad

Riders of Psychotronic Apokalypse

http://www.geocities.com/CapeCanaveral/Campus/2289/webpage.htm),

3) http://www.medialaw.ru/e_pages/laws/project/d2-4.htm

4) http://thomas.loc.gov/cgi-bin/query/r?c107:chemtrails

5) anglické překlady: http://www.mindjustice.org/russian.pdf , pg. 29-37, http://www.geocities.com/CapeCanaveral/Campus/2289/webpage.htm – stručný přehled knihy a úryvky

6) Kopie ruského originálu – http://web.iol.cz/mhzzrz – „Dokument“, anglický překlad – http://www.geocities.com/CapeCanaveral/Campus/2289/webpage.htm – „State Duma“

7) Jose M. R. Delgado: Physical Control of the Mind, Toward a Psychocivilized
Society, 1969, USA

8) Walter J. Freeman: Mass Action in the Nervous System, Academic Press, New York, San Francisco, London, 1975

9) Journal of Electroencephalography and Clinical Neurophysiology, supplement no. 45, 1996, “Continuous Wave-Form Analysis”, str. 64

10) John Marks: „The CIA and Mind Control – the Search for Manchurian Candidate“, USA, 1988, ISBN 0-440-20137-3

11) James C. Lin: Microwave Auditory Effects and Applications, Charles C. Thomas publisher, Springfield, Illinois, USA, ISBN 0-398-03704-3

12) Emerging Electromagnetic Medicine, 1990, conference proceedings

13) „Critere d’hygiene de l’environment, frequence radioelectric et
hyperfrequences“, World Health Organization, Geneve, Switzerland, 1981

14) Nonlinear Electrodynamics in Biological Systems, ed. Ross Adey, proceedings of the conference, Plenum Press, New York, London, 1984

15) Low Intensity Conflict and Modern Technology, red. Lt.Col. J. Dean, USAF, Air University Press, Center for Aerospace Doctrine, Research and Education, Maxwell Airforce Base, Alabama, June 1986

16) Final Report on Biotechnology Research Requirements for Aeronautical Systems Through the Year 2000, Volume I and II, Southwest Research Institute, San Antonio, Texas, USA, citováno z bodu 22 na Internetu tuto zprávu najdete, ale není možné jí otevřít

17) časopis OMNI, únor 1985, Kathleen McAuliffe „The Mind Fields“

18) Allan H. Frey, 1962, Human Auditory System Response to Modulated
Electromagnetic Energy, Journal of Aplied Physiology, 17/4, pg. 689 – 692 – http://jap.physiology.org/cgi/content/abstract/17/4/689
E..M. Taylor. B-. Ashelman, 1974, Analysis of Central Nervous System
Involvment in Microwave Auditory Effects, Brain research, vol. 74, pg. 201 -206
J.L. Flanagan, 1961, Audibility of Periodic Pulses and a Model for the Threshold, Journal of Acoustic Society of America, vol. 33 (11), pg. 1540 – 49 K.R. Foster, E.D. Finch, 1974, Microwave Hearing: evidence for Thermoacoustic Auditory Stimulation by Pulsed Microwaves, Science, vol. 185, pg. 256 -258

19) American Psychologist, březen 1975, „Microwaves and Behavior“, str. 391 –

401

20) (http://web.iol.cz/mhzzrz/ „communicating via the microwave auditory effect“ –

z původní adresy dokument zmizel

21) Washington Post, 14.1.2007, webová stránka, Sharon Weinberger, „Mind Games“ http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/01/10/AR2007011001399_pf.html

22) Ruský týdeník “Argumenty I Fakty”, číslo 32, srpen 2003, “Versii ubijstva generala Rochlina”

23) Robert Becker: Cross Currents, The Startling Effects of Electromagnetic
Radiation on Your Health, 1991, Bloomsberry Publishing, London, Great Brittain, ISBN 0-7475-0761-9

24) Dr. Nick Begich, Jeanne Maning: Angels Don’t Play this HAARP, Earthpulse
Press, P.O. Box 393, Anchorage, Alaska 99520, USA – http://www.stormingmedia.us/85/8548/A854811.html http://oai.dtic.mil/oai/oai?verb=getRecord&metadataPrefix=html&identifier=ADA118458

25) Komsomolskaja Pravda, 27.8.1991, „Avtory programy Zombi obnaruženy v Kyjeve“ – elektronická kopie http://web.iol.cz/mhzzrz/

26) ruský originál – Installation Radiosleep na http://web.iol.cz/mhzzrz – stručný anglický překlad „Installation Radiosleep“ http://www.geocities.com/CapeCanaveral/Campus/2289/webpage.htm

27) David G. Guyatt, nezavisly anglicky publicista a vyzkumny pracovnik, v prednasce pripravene pro sympozium „Lekarska profese a ucinky zbrani“

28) M.A. Persinger: „On the Possibility of Directly Accessing Every Human brain
by Electromagnetic Induction of Fundamental Algorythms“, Perception and Motor Skills, červen 1995, vol. 80, str. 791 – 799 – http://www.mindcontrolforums.com/mindnet/mn165.htm

29) John B. Alexander: „The New Mental Battelfield: Beam me up Spicl“, Military Review, prosinec 1980 http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/esp_sociopol_mindcon16.htm

30) Nonlinear Electrodynamics in Biological Systems, red. Ross Adey, Plenum Press, New York, London (dostupné v Národní knihovně)

31) Steven Metz, James Kievit, „The Revolution in Military Affairs and Conflict
Short of War, U.S. Army War College, Strategic Studies Institute, Carlisle
Barracks, PA 17013-5050 http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pubs/display.cfm?pubID=241

32) Washington Post, Mind Games – http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/01/10/AR2007011001399_pf.html

33) Resolution on the Environment, Security and Foreign Policy from January 28, 1999, Nr.A4-005/99, bod 27 – http://www.europarl.europa.eu/pv2/pv2?PRG=DOCPV&APP=PV2&DATE=280199&DATEF=990128&TPV=DEF&TYPEF=A4&POS=1&SDOCTA=8&TXTLST=1&Type_Doc=RESOL&PrgPrev=TYPEF@A4%7CPRG@QUERY%7CAPP@PV2%7CFILE@BIBLIO99%7CNUMERO@5%7CYEAR@99%7CPLAGE@1&LANGUE=EN

34) http://www.berkeleydaily.org/article.cfm?issue=06-03-05&storyID=21550

35) http://web.iol.cz/mhzzrz – elektronické kopie dokumentů „Department of the Air Force“ a „Assembly State of New York“

36) http://web.iol.cz/mhzzrz – ruský originál: „Secret weapon in action“, http://www.geocities.com/CapeCanaveral/Campus/2289/webpage.htm stručný anglický překlad – „The Secret superweapon in action“

37) http://web.iol.cz/mhzzrz – „Dokument přední, zadní“ – elektronická kopie ruského originálu, anglický překlad http://www.geocities.com/CapeCanaveral/Campus/2289/webpage.htm – „State Duma“

38) Dokument pro STOA “Crowd Control Technologies” –

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/stoa/2000/168394/DG-4-STOA_ET%282000%29168394_EN%28PAR02%29.pdf

39) http://www.lenta.ru/news/2009/02/25/strategy/

Napsat komentář