STANOVY STRANY ZA SVOBODU MYŠLENÍ V DIGITÁLNÍM SVĚTĚ

Čl. 1 Úvodní ustanovení

  1. Název politické strany je „Strana za svobodu myšlení v digitálním světě“
  2. Zkratka je Svoboda myšlení.

(3) Strana má sidlo na adrese Na Házce 258, 511 01 Turnov

(4) Strana bude působit v České republice.

Čl. 2 Poslání a programové cíle

(1) Cílem strany je na prvním místě prosazování základního a přirozeného lidského práva člověka na svobodné myšlení a interakci se svým prostředím bez vnějších zásahů do činnosti neuronů v jeho mozku a těle

(2) Strana za svobodu myšlení v digitálním světě chce svou politikou prosazovat a podporovat

a) vznik zákonů, podle kterých bude tvrdě trestáno jakékoli úsilí o ovlivňování činnosti lidského mozku, lidské nervové soustavy a lidského těla technickými prostředky, využívajícími znalosti fyzikálních zákonů z oblasti klasické i kvantové fyziky a jejich spojování s vědeckými znalostmi o fungování lidské nervové soustavy a těla

b) svobodu slova a vyjadřování – nejen podle zákona a platné ústavy, ale i na základě ochrany lidského mozku a lidské nervové soustavy před vnějším zasahováním do jeho činnosti prostřednictvím elektromagnetických polí, potenciálních polí, nelokálního spojení elektronů a fotonů nebo jakýchkoli fyzikálních polí, jejichž existence nebyla dosud zveřejněna nebo objevena

c) svobodu slova a svobodu vyjadřování pro vědce, pracující v oblastech vědeckého výzkumu, které vytvářejí poznatky, umožňující dálkové ovládání činnosti lidského mozku nebo jiného škodlivého zasahování do života lidského organismu. Vědci musí mít svobodu a povinnost informovat veřejnost o jejich existenci

d) nezávislost soudů a státních zastupitelství na vládě, a to i v oblastech, kde by se stát pokoušel utajit užívání technologií dálkového ovládání činnosti mozků občanů a působení na jejich těla před veřejností

e) demokracii a maximální zapojení veřejnosti do rozhodování vlády, včetně rozhodování o využití vědeckých objevů v životě společnosti,

g) transparentní výběrová řízení ve veřejném sektoru,

h) podporu vzdělávání a vědeckých institucí,

i) v zahraniční politice nahrazení diluviálního boje o moc dobrými sousedskými vztahy

(3) Strana za svobodu myšlení v digitálním světě chce všemi zákonnými prostředky bojovat proti

a) zneužívání zákonů k omezování svobody a zvláště svobody myšlení,

b) cenzuře, násilí, rasismu a proti potlačování lidských práv, zvláště pak s použitím technologií dálkové manipulace lidské nervové soustavy a lidského těla s využitím znalostí zákonů jejich fungování.

Členové strany a zapsaní příznivci

Čl. 3 Členství

(1) Členem strany může být občan (občanka), který (která)

a) je starší 18 let,

b) je plně způsobilý(á) k právním úkonům,

c) není členem jiné politické strany nebo politického hnutí,

d) souhlasí s programovými cíli Strany za svobodu myšlení v digitálním světě

e) zaváže se podporovat základní programové cíle uvedené v  čl.2,

(2) Do přihlášky člen uvede

a) Jméno, příjmení, datum narození a bydliště

b) zda byl v minulosti členem jiné politické strany nebo politického hnutí

d) zda byl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin,

e) zda je trestně stíhán.

f) emailovou adresu

(3) Vyplněná a podepsaná přihláška se pošle na adresu Strana za svobodu myšlení v digitálním světě, Na Házce 258, 511 01 Turnov O přijetí za člena strany rozhoduje předsednictvo strany.  Členství vzniká po zaplacení členského příspěvku ve výši 100 kč.

(5) Členství zaniká dnem,

a) doručení oznámení o vystoupení ze strany předsednictvu příslušného oblastního uskupení,

b) následujícím po uplynutí 12 měsíců od 3. upomínky k zaplacení členských příspěvků,

  1. kdy přesednictvo strany rozhodne o vyloučení člena ze strany v důsledku závažného porušení stanov či opakovaného poškození dobrého jména strany,

d) kdy člen strany zemřel nebo pozbyl občanství.


(6) Členství je pozastaveno, čímž člen dočasně přichází o členská práva,

a) dnem právní moci rozhodnutí o omezení svéprávnosti, a to na dobu tohoto omezení,

b) dnem, kdy o tom rozhodne rozhodčí komise, na dobu jí stanovenou

d) dnem doručení žádosti o pozastavení členství ve straně předsednictvu strany.

(7) Člen strany má právo

a) mít přístup k informacím o činnosti strany a o obsazení orgánů strany, být informován o jakýchkoli činech stranických orgánů, která se ho přímo týkají,

b) svobodně vyjadřovat své názory a podílet se na vnitrostranické diskusi,

c) účastnit se s hlasovacím právem rozhodování orgánů strany, jejichž je členem,

d) být volen do stranických orgánů a funkcí,

e) být navržen jako kandidát pro volby do veřejných funkcí.

(8) Člen je povinen

a) hájit politické cíle strany v souladu se základními programovými cíli, uvedenými v čl.2,

b) dodržovat ustanovení jednacích řádů

Čl. 4 Zapsaní příznivci strany

(1) Jako příznivec strany se může zaregistrovat každý, kdo podporuje ideové cíle strany, na základě vyplnění a podpisu registračního formuláře a zaplacení příspěvku 50 Kč.

(2) zapsaní příznivci strany nejsou členy strany.

(3) zapsaní příznivci strany mohou podávat návrhy orgánům strany, mohou se účastnit diskusních setkání, mohou být voleni do komisí a odborů, mohou se podílet na výběru kandidátů pro volby do veřejných funkcí. Při všech hlasováních mají pouze poradní hlas a nemohou být zvoleni do vedení žádného orgánu strany.

Čl. 5 Orgány a organizační jednotky

(1) Orgány strany jsou

a) celostátní konference strany

b)  předsednictvo strany

c) oblastní konference strany

d)  komise.

(2) Organizační jednotky strany jsou oblastní uskupení, vytvořená na územním principu: oblastní uskupení jsou krajská uskupení a místní uskupení. Místní uskupení vyvíjí činnost v rámci příslušného krajského uskupení a je mu podřízeno. Člen podřízeného oblastního uskupení je tak též členem nadřízeného oblastního uskupení.

(3) V jednotlivých krajích jsou zřízena krajská uskupení. O založení a zrušení místního uskupení rozhoduje místně příslušná krajská konference. Republikové předsednictvo nebo předsednictvo místně příslušného krajského uskupení:

a) svolává ustavující konference vznikajících oblastních uskupení,

b) rozhoduje o členství a plní další úkoly oblastního předsednictva v místech, kde podřízené oblastní uskupení nepůsobí, nebo nemá ustavené předsednictvo,

c) v případech stanovených předpisem celostátní konference může převzít působnost předsednictva podřízeného oblastního uskupení.

(4) V oblastních uskupeních jsou orgány strany

a) oblastní konference a

b) oblastní předsednictvo,

c) případně oblastní komise

Čl. 6 Obecné zásady

(1) Orgány strany si schvalují jednací a případně volební řády podle demokratických principů.

(2) Organizační jednotky strany se spravují samy a mohou vydávat předpisy, podle nichž vykonávají své pravomoci. V případě konfliktu předpisů, vydaných různými kompetentními orgány, se uplatní zásada hierarchie.

(3) Orgány se usnášejí většinou všech svých členů.

(4) Stanovy lze měnit pouze na konferenci strany.

(5) Hlasování o návrzích probíhá pokud možno elektronicky a a členům strany je poskytnuta dostatečná doba na rozmyšlení. Alespoň jeden týden. Zásadní otázky jsou řešeny výlučně na konferenci strany tajným hlasováním.

(6) Volební období všech volených funkcí je dvouleté.

(7) Volební období začíná vyhlášením výsledků volby.

(8) Každý člen může zastávat nejvýše jednu z funkcí člena republikového výboru, republikového předsednictva, kontrolní komise nebo rozhodčí komise.

(9) Na funkci v orgánu může fyzická osoba rezignovat řádným oznámením předsednictvu daného orgánu, v odůvodněných případech nadřízenému orgánu. Ten bere rezignaci na vědomí a informuje o ní orgán oprávněný zvolit náhradníka. Podobně se orgán může usnést na kolektivní rezignaci. Na zánik funkce se přiměřeně aplikují ustanovení o zániku členství.

Organizační jednotky

Čl. 7 Oblastní uskupení

(1) Nejmenší počet členů oblastního uskupení jsou tři.

(2) Člen strany přísluší k uskupení, které ho přijalo za člena.

(3) Oblastní konference má právo zúčastnit se každý člen oblastního uskupení.

(4) Oblastní konference

a) volí a odvolává ze svého středu oblastní předsednictvo, případně další zástupce a funkcionáře oblastního uskupení,

b) provádí politiku strany na oblastní úrovni,

c) zřizuje a ruší oblastní komise,

d) zadává oblastnímu předsednictvu úkoly,

e) v mezích nadřízených předpisů přijímá předpisy oblastního uskupení.

(5) Oblastní předsednictvo

a) sestává z předsedy a dvou až čtyř místopředsedů,

b) zodpovídá oblastní konferenci,

c) plní usnesení oblastní konference, přijímá nové členy,

d) shromažďuje návrhy na kandidáty do voleb

e) zabezpečuje primární volby ve své oblasti

(6) Předseda oblastního uskupení

a) svolává minimálně jednou ročně zasedání oblastní konference,

b) zastupuje oblastní uskupení navenek a v jiných orgánech

(7) Oblastní orgány stejné úrovně mohou jednat společně, pokud se na tom dohodnou.

(8) Krajská uskupení mohou zřídit vlastní rozhodčí komisi s krajskou působností, která bude rozhodovat spory v první instanci. V odvolacích řízeních rozhoduje rozhodči komise  na celostátní úrovni.

Orgány

Čl. 8 Celostátní konference strany

(1) Celostátní konference je nejvyšším orgánem strany. Je oprávněná projednávat a řešit všechny otázky činnosti strany. Pokud to bude technicky proveditelné, může proběhnout i formou video konference.

(2) Celostátní konference se podle svých možností účastní každý člen strany.

(3) Zasedání celostátní konference svolává předseda strany nejméně jednou za rok.

(4) Předseda strany svolá zasedání celostátní konference, když jej o to požádá republikové předsednictvo .

(5) Celostátní konference

a) volí a odvolává republikové předsednictvo,

b) zřizuje a ruší komise na celostátní úrovni,,

c) volí a odvolává členy komise na celostátní úrovni, u komisí na celostátní úrovni může určit jiný způsob jejich obsazení,

d) schvaluje změny stanov,

e) projednává a schvaluje výroční zprávu předsedy strany,

f) projednává a schvaluje výroční finanční zprávu,

(6) Celostátní konference dále

a) přijímá v mezích stanov další předpisy závazné pro členy, orgány strany i oblastní uskupení,

b) ukládá úkoly republikovému předsednictvu a republikovému výboru,

c) může projednávat a schvalovat základní programové a ideové dokumenty  

d) má veškerou působnost, kterou stanovy neurčují jinému orgánu strany.

Čl. 9 Republikové předsednictvo

(1) Republikové předsednictvo sestává z předsedy a čtyř místopředsedů.

(2) Republikové předsednictvo

a) je statutárním a výkonným orgánem strany,

b) má všeobecnou odpovědnost za stranu a za politické záležitosti strany

c) plní usnesení celostátního konference,

d) schází se vždy, když o to požádá kterýkoli člen předsednictva,

e) může řádně vyhlásit nové volby předsednictva oblastního uskupení,

(3) Členové republikového předsednictva mají právo zúčastnit se jednání všech organizačních jednotek a orgánů strany s hlasem poradním, vyjma porad přezkumných orgánů.

(4) Jednání republikového předsednictva může být vyhlášeno za uzavřené.

(5) Předseda

a) svolává zasedání celostátní konference

republikového předsednictva a předsedá jim,

b) jedná jménem republikového předsednictva navenek,

(6) Místopředsedové zastupují předsedu ve stanoveném pořadí. Vykonávají funkce na základě pověření předsedou strany, republikovým předsednictvem

Čl. 10 Komise

(1) Komise jsou orgány strany, složené z nejméně tří členů strany a zřízené místně příslušnou konferencí.

  1. Úkolem komisí je plnit specifický úkol na základě usnesení celostátní nebo oblastní konference, která je zřídila. Při plnění svěřených úkolů jsou oprávněny přijímat individuální rozhodnutí na základě a v mezích předpisů, stanovených celostátní nebo oblastní konferencí, která je zřídila.

(3) Členové každé komise ze svého středu volí předsedu a nejméně jednoho místopředsedu komise, nestanoví-li předpis jinak.

Čl. 11 Přezkumné orgány
  1. Kontrolní komise je kontrolním orgánem strany, dohlíží na hospodaření a dodržování obecně závazných právních předpisů a předpisů strany.

Kontrolní komise

a) vyšetřuje stížnosti na porušení předpisů týkajících se činnosti strany,

b) vyšetřuje kompetenční spory ve straně, které ze zákona nepřísluší jinému orgánu,

c) předkládá důvodné stížnosti spolu s výsledky vyšetřování rozhodčí komisi.

(2) Rozhodčí komise rozhoduje ve stranických sporech.

Rozhodčí komise

a) rozhoduje vždy na návrh kontrolní komise,

b) při projednávání vyšetřovaných stížností vždy vyslechne účastníky řízení,

c) vydává předběžná opatření ve věcech, které nesnesou odkladu, a rozhoduje o omezení práv člena za porušení právních předpisů a stanov strany a případně o jeho vyloučení,

d) rozhoduje o platnosti právního aktu organizační jednotky nebo orgánu strany, mj. zamítnutí přihlášky nebo žádosti o přestup mezi územními uskupeními,

e) odpovídá na otázky orgánů strany a jednotlivců, pokud není výklad stanov nebo předpisů jasný,

f) průběžně shromažďuje návrhy na změny stanov,

g) může zahájit řízení o zásadním návrhu na zrušení předpisu nebo jeho části pro rozpor s předpisy celostátní konference, se stanovami strany nebo zákonem, Případné zrušení předpisu nebo jeho části na základě tohoto řízení může nabýt účinnosti nejdříve měsíc po zveřejnění tohoto rozhodnutí.

Čl. 12 Jednání jménem strany a zastupování při právních úkonech

(1) Právní úkony jménem strany činí republikové předsednictvo. Za republikové předsednictvo podepisuje písemné úkony předseda strany, nebo jiný pověřený člen předsednictva.

(2) Při podepisování jménem strany k vytištěnému nebo předepsanému názvu strany a jménu jednajícího připojí jednající osoba vlastnoruční podpis s uvedením své funkce ve straně.

(3) Vnitřní předpisy mohou stanovit způsob udělení plné moci k zastupování strany.

Hospodaření a likvidace

Čl. 15 Zásady hospodaření

(1) Strana odpovídá za své závazky celým svým majetkem.

(2) Strana nakládá s majetkem a vede svoje účetnictví v souladu s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů. S majetkem strany hospodaří na základě schváleného rozpočtu a schválených rozpočtových pravidel strany republikové předsednictvo. Vnitřní předpisy mohou upravit hospodaření organizačních jednotek a orgánů strany.

(3) Rozpočet strany, jeho změny v průběhu roku a výsledky hospodaření schvaluje kontrolní komise strany.

Čl. 16 Ukončení činnosti

(1) V případě zrušení strany rozhodne republikový výbor o způsobu naložení s majetkovým zůstatkem, který vznikne z likvidace majetku a závazků, nestanoví-li zákon jinak.

(2) Nebude-li přijato žádné rozhodnutí o způsobu naložení s majetkovým zůstatkem, připadá tento státu.

Čl. 17 Přechodná a závěrečná ustanovení

(1) Orgány zvolené podle předchozích stanov se považují za zvolené podle těchto stanov.