v české republice chybí zákon který by zakazoval elektromagnetické zásahy do fungování lidského organismu a nervového systému včetně zabíjení lidí na dálku

V polovině března loňského roku navštívil polský ministr obrany Antoni Macierewicz univerzitu pátera Tadeuše Rydzyka a vystoupil tam v diskusi na téma „Problémy současné politiky, ozbrojené konflikty a terorismus“. Jedna z posluchaček se ho zeptala, jestli má Polsko strategii, jak řešit ilegální experimenty s elektromagnetickými zbraněmi na polských občanech a ministr odpověděl, že jeho ministerstvo provádí analýzu, jejímž cílem je zjistit, ve kterých oblastech Polska žijí lidé, kteří si stěžují na taková napadení a že se chystá ustavit komisi, která bude jejich stížnosti vyšetřovat https://www.youtube.com/watch?v=YgVs4-m0lNY#t=33, http://www.dziennikzachodni.pl/polska-i-swiat/a/minister-macierewicz-o-broni-elektromagnetycznej-zdjecia-wideo-raport-juz-wkrotce,9741513/. Bylo tak potvrzeno, že existují elektromagnetické zbraně, které jsou schopné zasahovat do fungování lidského organismu a že mohou být používány k útokům na občany.

Skutečnost, že velká česká ani jiná evropská media o této události neinformovala, vyvolala naše podezření, že členské státy Evropské unie jsou zavázány existenci těchto zbraní utajovat a dokonce nezavádět zákony proti jejich používání. Toto naše podezření potvrdil polský týdeník NIE. Když se jeho novínáři ptali na polském ministerstvu obrany, proč polský ministr obrany nesplnil svůj slib a neustavil komisi, která by vyšetřila stížnosti polských občanů, že jsou proti nim vedeny útoky elektromagnetickými zbraněmi, dostali odpověď, že toto téma podléhá zákonu o zachování státního tajemství, spojeného s obranou státu http://nie.com.pl/artykul-str-glowna-12/macierewicz-zdalnie-sterowany/#more-38883.

Toto rozhodnutí polského ministerstva obrany zřejmě souvisí s informaci, kterou jsme našli v dokumentu Evropského parlamentu z roku 2000 „Technologie ovládání davu“, ve kterém se píše, že členské státy NATO přijaly americkou doktrinu nesmrtonosných zbraní, které zahrnují „systémy, které mohou přímo interreagovat s lidským nervovým systémem“ http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/stoa/2000/168394/DG-4-STOA_ET%282000%29168394_EN%28PAR02%29.pdf. Z uvedených faktů je tedy zřejmé, že členské státy NATO, včetně České republiky, mají ve svém arsenálu utajenou vojenskou technologii, která může být použita k elektromagnetickým útokům proti lidem.

V důsledku utajování existence těchto zbraní nemá většina obyvatel našeho státu, a možná i politiků, tušení, že jsou dálkové útoky na lidskou nervovou soustavu možné. Lidské tělo je z 55 až 70% tvořeno vodou, ve které se pohybují částice, které buď přijaly nebo odevzdaly elektron a mají proto kladný nebo záporný náboj. Těmto částicím, kterými mohou být atomy, molekuly nebo i skupiny atomů nebo molekul se říká ionty. Tekutiny v lidském těle jsou tak srovnatelné s elektrolytem, tedy tekutinou, která obsahuje ionty a je proto vodivá pro elektrický proud. Zatímco v elektrickém vedení v kovových drátech je elektrický proud veden volnými elektrony, v lidském organismu je elektrický proud veden prostřednictvím iontů.

K tomu, aby člověk něco pocítil, něco udělal nebo se nad něčím zamyslel, je nutné, aby velké skupiny neuronů v mozku začaly vysílat nervové vzruchy ve shodné frekvenci. Zdrojem nervových vzruchů jsou membrány neuronů. K nervovým vzruchům dochází, když dojde ke změně elektrického napětí mezi vnitřním a vnějším povrchem membrán neuronů. K této změně dochází v zásadě v důsledku toků elektrických proudů v „elektrolytu“, kterým je kapalina uvnitř nervových vláken.

V roce 2014 zveřejnili čínští vědci výsledky pokusu, při kterém zkoumali, do jaké míry je elektrolyt vodivý pro mikrovlny. V úvodu k článku o pokusu zdůraznili, že jejich pokus „hraje významnou roli při zkoumání vzájemného působení mezi elektromagnetickými vlnami a biologickými tkáněmi, které mají vysoký obsah vody a významnou koncentraci iontů“. K experimentu použili roztok soli. Sůl má chemickou značku NaCl a obsahuje tedy atomy chlóru a sodíku. Ionty obou těchto atomů spolupůsobí při vyvolávání nervových vzruchů. Experiment prokázal, že tento elektrolyt je vodivý pro mikrovlny do frekvence 20 Gigahertzů s tím, že s rostoucí frekvencí vodivosti ubývá. Největší vodivosti elektrolytu bylo dosaženo frekvencemi mikrovln do jednoho Gigahertze http://piers.org/piersproceedings/download.php?file=cGllcnMyMDE0R3Vhbmd6aG91fDJBMF8wNjcwLnBkZnwxNDAzMTgwNDU1MDE. Jinými slovy mikrovlny vyvolávaly v elektrolytu toky elektrického proudu

Výběžky neuronů, které jsou nazývány axony, mají v nervovém systému řídící funkci. Přenášejí elektrické proudy, vyvolané změnou elektrického napětí na neuronálních membránách k dalším neuronům. Pokud tedy budou do „elektrolytu“ v axonech pronikat mikrovlny, pulsované ve frekvencích nervové činnosti, bude se v nervovém systému šířit elektrický proud v těchto frekvencích, a tento proud bude vyvolávat nervovou činnost ve frekvenci pulsů vysílaných mikrovln. „Elektrolyt“ v nervových vláknech tedy bude fungovat jako anténa.

To ve své studii o citlivosti lidského organismu na elektromagnetické záření potvrdila i americká organizace MCS America, bojující proti znečisťování životního prostředí škodlivinami. Ve studii se píše: „Tělo může přijmout signál a proměnit ho v elektrické proudy stejně jako anténa rádiového přijímače nebo mobilního telefonu. Tyto proudy jsou neseny ionty, plynoucími živými tkáněmi a žilami… Když tyto proudy narazí na buněčné membrány, které jsou normálně elektricky nabité, snaží se vibrovat současně s proudem“ http://mcs-america.org/index_files/EHS.htm (pozn. neurony jsou také buňky a tyto elektrické proudy budou tedy působit i na jejich buněčné membrány). Ve studii se dále píše: „Mechanismus demodulace je kontroverzní, ale není pochyb o tom, že k němu dochází. Nejlepším vysvětlením je, že množství miniaturních iontových kanálků, které jsou v buněčných membránách se chovají jako elektricky ovlivňované kontaktní diody… ty jsou schopné usměrňovat a demodulovat signál i když je v mikrovlnných frekvencích… Když je tímto způsobem demodulován signál mobilního telefonu, generuje řadu nízkofrekvenčních komponent, z nichž některé jsou biologicky aktivní a způsobí propustnost membrány. Jedním z důsledků této propustnosti je, že způsobí, že smyslové buňky elektrosensitivních jedinců vyvolávají celou řadu falešných pocitů“. Informace, přenášené mobilnímy systémy jsou totiž přenášeny v mikrovlnných pulsech, o nízké frekvenci http://www.elektrosmog-zony.cz/mobilsmog.pdf, http://www.celostnimedicina.cz/vliv-mobilnich-telefonu-na-lidske-zdravi-odborna-studie.htm, http://www.smishek.com/elektrosmog-znecisteni-elektromagnetickym-polem.html tedy v rozsahu, ve kterém funguje lidská nervová soustava a proto mohou v lidech vyvolávat falešné pocity.

Zveřejněné pokusy, věnované působení mikrovln na lidský nervový systém, používaly frekvence mikrovln, které jen výjimečně přesahovaly o málo jeden Gigahertz. Pokusy vědců s působením pulsovaných mikrovln na lidskou nervovou soustavu tak využívaly mikrovlnné frekvence, o kterých i čínští vědci zjistili, že jsou nejúčinnější při vyvolávání elektrických proudů v elektrolytu.

Ross Adey používal při pokusech s odplýváním kalcia z nervových buněk, které vedlo ke snížené schopnosti soustředění, 450 MHz, pulsovaných v 16 Hz a Allenu Freyovi se už v roce 1961 dařilo vysílat zvukové signály do mozku s použitím frekvencí od 425 do 1320 Megahertzů. Do lidského mozku byly pulsovanými mikrovlnami vysílány zvuky jako tikání, klapání, pískání nebo syčení. Změnou frekvencí pulsování byly vyvolány pocity mravenčení nebo prudkého úderu do hlavy http://jap.physiology.org/content/17/4/689. Oba pokusy byly mnohokrát opakovány se stejnými výsledky. Ukázalo se tedy, že s použitím přesně vytypovaných frekvencí je možné vyvolávat v lidské nervové soustavě opakovaně stejné účinky. V roce 1975 zveřejnil neuropsycholog a ředitel Behaviorální radiologické laboratoře lékařského centra amerického Úřadu pro veterány Don R. Justesen v časopise American Psychologist pokus, při kterém byly vysílány pomocí pulsovaných mikrovln do mozku vyslovované číslovky od jedné do deseti a subjekt experimentu je rozeznával https://docs.google.com/file/d/0B3V8FIUj7brsMzJhOTY4ZWItMGI5OC00MzkzLWJjMDQtMDM0OGE1ZDFhOGFm/edit?authkey=CKnE554O&hl=en&pli=1.

Účinnost pulsovaných mikrovln na lidský nervový systém je zajištěna tím, že činnost nervové soustavy pro různé podněty, reakce a aktivity se odlišuje právě odlišnými frekvencemi nervové činnosti, které jsou charakteristické pro tyto podněty, reakce a aktivity. Například Walter J. Freeman, který desítky let studoval elektrickou činnost mozku, zaváděním mnoha elektrod a mikroelektrod současně do různých částí mozku, napsal, že přenosy v mozku „se odehrávají při určité charakteristické frekvenci a že k příjmu dojde v systémech… naladěných na tuto frekvenci“ (Walter J. Freeman: Mass action in the nervous system, Academic Press, New York, San Francisco, London, 1975). Při znalosti frekvencí nervové činnosti při různých podnětech, reakcích nebo aktivitách je tedy možné zcela libovolně manipulovat lidské vnímání skutečnosti, lidské reakce, lidské myšlení a činnost lidského organismu pomocí pulsovaných mikrovln.

Takovou zbraň může na zakázku mafií vyrobit i šikovný radioamatér. Potom už by tyto mafie mohly ohrožovat duševní i fyzické zdraví občanů. Mohly by například uspávat řidiče automobilů pulsováním vysílaných frekvencí ve spánkových frekvencích a nebo, při přesnějším nastavení frekvence pulsování, zastavit srdeční činnost a způsobit smrt člověka. Je známo, že Allenu J. Freyovi se tímto způsobem podařilo zastavit srdeční činnost žab. Při ještě pracnějším převodu zvuku lidské řeči do pulsovaných mikrovln (v podstatě jen malá změna postupu, který je používán při rozhlasovém vysílání) by maijtel takové vysílačky mohl vysílat do mozků lidí slyšitelné a nebo neslyšitelné, ultrazvukové, vzkazy, které sice člověk neslyší, ale mozek je vnímá a reaguje na ně, a řídit tak jejich chování. K působení na lidskou nerovou soustavu přitom stačí hustota elektromagnetické energie, která ani zdaleka nepřesahuje hustotu elektromagnetické energie, povolenou českými normami. Je ostatně známo, že do mozku pronikají i signály z mobilních telefonů během telefonického hovoru.

Pořídit si takové zařízení je dnes cenově dostupné a jeho sestavení vyžaduje jen pokročilejší radioamatérské znalosti. Na celém světě přitom neustále přibývá lidí, kteří si stěžují, že jsou vystaveni účinkům takových škodlivých záření. Celkový počet odhadujeme na 20 až 30 tisíc. K hlavním příznakům patří pocity pálení, mravenčení, bodnutí, křeče, mimovolně vyvolané pohyby částí těl, příznaky zástavy srdce, slyšení hlasů v hlavě a manipulace myšlenek a pocitů, včetně orgasmů. Když si na tyto příznaky stěžují a připisují je elektromagnetickým útokům, jsou velmi často posíláni do psychiatrických léčeben, protože odborníci, na které se obracejí, nejsou schopni, díky utajování existence těchto zbraní, připustit si reálnou možnost takového ohrožování tělesného a duševního zdraví lidí.

Skutečnost, že lidí, kteří si na takové útoky stěžují, neustále přibývá, vyvolává podezření, že armády a vládní agentury cvičí operátory těchto zbraní na nic netušících občanech, aby tito operátoři v budoucnosti mohli použít tyto zbraně ve válkách nebo v případech masových nepokojů nespokojených občanů.

Protože vládní agentury, a možná i organizované mafie, mohou dálkově ovládat činnost lidské nervové soustavy a způsobovat tak lidem bolesti, psychické poruchy a nebo dokonce smrt bez zanechání důkazu o spáchaném zločinu, je nezbytné, aby byl v České republice odhlasován zákon, podle kterého by takové činy byly trestány. Tento zákon by také měl zajistit zřízení agentury, která by byla schopná takové útoky detekovat, prověřovat stížnosti občanů na ně a vyhledávat zdroje takových útoků (to je, vzhledem k tomu že při těchto útocích musí být použito pulsování ve frekvencích nervové činnosti, zcela proveditelné). Součástí tohoto zákona by měl být i zákaz používání těchto technologií vládními agenturami, protože jejich používání je v příkrém rozporu s  ústavou České republiky, která jejím občanům zaručuje nedotknutelnost jejich osoby a jejích soukromí, osobní svobodu a svobodu myšlení. Jsme ochotni se na vypracování tohoto zákona podílet.

Kterákoli technologie, která vyvolá v lidském nervovém systému toky elektrických proudů ve frekvencích jeho činnosti, může být použita k dálkovému ovládání lidské psychiky a funkcí lidského těla a proměně lidí v bioroboty. Aktuálně je v publikované vědecké literatuře veřejnosti dostupná jen technologie pulsovaných mikrovln, ale s probíhajícím rychlým rozvojem vědeckého výzkumu, mohou být, například v oblasti kvantové fyziky, vyvinuty i jiné takové technologie, pokud už nebyly vyvinuty. Z tohoto důvodu by zákon měl zakazovat i použití dosud neznámých nebo nezveřejněných technologií, umožňujících dálkové ovládání toků elektrických proudů v lidském těle a mozku.

I v České republice žije asi 30 občanů, kteří si stěžují, že se stali terčem energetických útoků na jejich nervovou soustavu nebo těla.Věříme proto, že nebudete podporovat kriminální používání elektromagnetických nebo jiných energetických polí proti občanům České republiky a že česká vláda doporučí českému parlamentu a senátu, aby odhlasovaly zákon, který ochrání naše občany proti takovým útokům, zavede tvrdé tresty za vlastnictví nebo používání těchto zbraní a vytvoří agenturu, specializovanou na detekci vysílání, umožňujících dálkové ovládání lidské nervové soustavy k manipulaci lidských myšlenek a citů, vyvolávání bolesti nebo zabíjení lidí na dálku, bez zanechání důkazů o provedeném zločinu.Na její činnosti by se měli podílet i představitelé organizací na ochranu lidských práv.

Se žádostí o vytvoření těchto zákonů jsme se, společně s 9 dalšími evropskými organizacemi obraceli na Evropskou komisi a Evropský parlament, ale odpověděli nám, že podle principu subsidiarity je vytváření takových zákonů výhradně v kompetenci vlád a parlamentů členských států Evropské unie. Tento zákon tedy musíte vytvořit Vy.

Chceme věřit tomu, že si uvědomujete krizi demokracie, která vznikla tím, že vlády tajně vlastní prostředky, které jim umožňují dálkově manipulovat myšlenky, pocity a city jejich občanů. To je v příkrém konfliktu s ústavami členských států Evropské unie.

Chceme věřit i tomu, že budete respektovat hodnoty lidské důstojnosti, svobody a demokracie, zakotvené v ústavě České republiky a že proto budete pracovat na výše uvedených zákonech.

Za Spolek za zákaz manipulace lidské nervové soustavy radiofrekvenčním zářením (text tohoto dopisu byl schválen na výroční konferenci spolku)

Mojmír Babáček, předseda

informace o současném, publikovaném, stavu výzkumu mozku najdete na adrese http://www.ceskatelevize.cz/porady/10441294653-hyde-park-civilizace/218411058090428/ od 26. minuty

Napsat komentář